Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci wod-kan ul. E. Hoene w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art.49, art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.21-6.2019.EJ.84424 z dnia 07.05.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej na dz. nr: 703/13, 696/18, 696/13 i kanalizacji sanitarnej na dz. nr : 696/13, 696/18, 696/20, 696/21, 697/24 w obrębie 303S, w rejonie ul. Emilii Hoene w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia. Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 457 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. 8.00- 16.00, środy 8.00- 17.00, czwartki 8.00- 9.00 i 14.00- 16.00 oraz piątki 8.00- 15.00).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.05.2019r

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz