PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 2/2020

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 2/2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
148367
 

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

* w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia

1) Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej epidemią COVID19, umożliwienie ich rodzicom i opiekunom pełnego powrotu do pracy po okresie izolacji, a dzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach przez organizację czasu wolnego w okresie letnim, w szczególności w formie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień:

a) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze gwarantującym minimum 8 godziną dostępność dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 2 tygodniedla osób z niepełnosprawnością ;

Adresaci działań:

 • dzieci, młodzież, dorośli z niepełnosprawnością;

 

b) organizacje stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie; przez minimum 9 godzin dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze z możliwością rozszerzenia oferty o zajęcia weekendowe)oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Adresaci działań:

 • dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat;

c) poszerzenie stacjonarnej oferty placówek wsparcia dziennego posiadających umowę na prowadzenie placówki zawartą z Gminą Miasta Gdańska, o dodatkowe minimum 5 godzin zajęć codziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie;

Adresaci działań:

 • podopieczni placówek wsparcia dziennego;

 

Termin realizacji:

Zajęcia mogą być organizowane od: 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Termin realizacji zadania może obejmować okres od 29 czerwca do 16 października 2020 r.

 

Wymagania:

 • zajęcia powinny być organizowane z zachowaniem Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz);
 • w zadaniach realizowanych z dziećmi i młodzieżą należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152).
 • wymagania dotyczące kadry, w przypadku organizowania zajęć o charakterze półkolonijnym, muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 452)
 • w przypadku organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnością wymagane jest doświadczenie kadry w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
 • w ofercie należy opisać zakres działań profilaktycznych (profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej oraz narkotykowej, w tym dopalaczy), Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne, w szczególności:
  • informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);
  • edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);
  • działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się
   w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową)
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 856.000,00 PLN (w tym 300.000,00 PLN ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień – po ich zabezpieczeniu w budżecie),
 2. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego.
 3. Termin składania ofert: 22 czerwca do godz. 8:00. Decyduje data złożenia w systemie witkac.pl
 4. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert:
 • Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 • W ofercie jako rezultaty należy wskazać rodzaje zajęć, ich liczbę i czas trwania, liczbę beneficjentów lub liczbę dostępnych miejsc. Konieczne jest również określenie w rezultatach zajęć profilaktycznych (profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków/ dopalaczy).
 • W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem.
 • Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl).
 • Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrs@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP.
 • W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty
  w systemie witkac.pl kierownik jednostki lub osoba działająca w jego imieniu informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty.
 • W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty - Wydział Rozwoju Społecznego dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym
  i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl.
 • Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.
 1. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.
 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
  i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 3. Osobami do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadań i składania ofert są: Anna Stefańska – adres mailowy: stefanska@gdansk.gda.pl; w zakresie profilaktyki uzależnień: Edyta Kołakowska – adres mailowy: edyta.kolakowska@gdansk.gda.pl
148389
 
Do pobrania: 
Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19_2.20 (108.17 KB)
 

 

Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze