Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaproszenie do składania ofert

A
A

PREZYDENT  MIASTA GDAŃSKA 

zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu obiektów umieszczonych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miasta Gdańska na wskazane miejsce przechowywania usytuowane w Gdańsku. 

Usługa obejmować będzie

1. Usuwanie obiektów:

a) pozbawionych kół,

b) posiadających zblokowane mechanicznie koła,

c) wyposażonych w konstrukcję uniemożliwiającą przesuwanie obiektów,

za pomocą pojazdów specjalistycznych, umożliwiających załadowanie obiektów, spełniających warunki dodatkowe dla pojazdów samochodowych zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262): 

2.   Zapewnienie co najmniej 2 pojazdów specjalistycznych do dyspozycji  
Zmawiającego po telefonicznym powiadomieniu w dniu poprzedzającym działania. 

Oferta powinna zawierać

  • pełną nazwę Wykonawcy
  • adres siedziby Wykonawcy
  • cenę na wykonanie jednego usunięcia obiektu podając wartość usługi w kwotach netto i brutto,
  • oświadczenie o liczbie posiadanych pojazdów specjalistycznych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów potwierdzających możliwość dysponowania pojazdami specjalistycznymi,
  • kopię polisy ubezpieczeniowej. 

Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Weryfikacja złożonych ofert odbędzie się na postawie złożonych dokumentów.

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert). 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ‘’USUWANIE OBIEKTÓW” należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 218, tel. 58 32 36 218.