PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zakaz wstępu na wału przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego.

Zakaz wstępu na wału przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 /10 WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od 24 maja 2010 r. do odwołania wprowadza się zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe i międzywala na terenie województwa pomorskiego.

§2. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicznych, wykonujących czynności z zakresu działania tych służb, a także innych osób wykonujących czynności związane z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem wałów.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

§ 4. Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega opublikowaniu w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA POMORSKI
Roman Zaborowski

Rozporzadzenie (323.17 KB)