PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2013r.

XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2013r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_porzadek_obrad_39_sesja (138.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Przestrzennego     i Ochrony Środowiska (druk 921);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Kamiński – Radny Miasta Gdańska (PiS)

 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska   za rok 2012;

 - Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 913);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 - Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012r.

 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska  za rok 2012 (druk 924);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  

- Uchwała Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2012

 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 - Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

 - Dyskusja;

 - Głosowanie.

 8. Uchwały:

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 942);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 943);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie  ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku (druk 919);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 931);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 915);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 917);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 918);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 881);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara) (druk 839);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

10) w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie Porozumienia Partnerskiego (druk 925);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 926);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Pomorskiego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku przy  ul. Traugutta, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 702 o pow. 810 m² oraz dz. nr 630/6 o pow. 313 m² obr. 55, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – po obniżonej cenie (druk 927);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

13) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska (druk 941);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger-Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

14) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 928);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

15) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  (druk 930);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 916);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

17) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej (druk 936);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

18) zmieniająca uchwałę nr XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą nr XXXVII/793/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 (druk 935 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Obywatelski projekt uchwały, wnioskodawcy: Monika Strugała, Maciej Walter

19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 920);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 922);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Kamiński – Radny Miasta Gdańska (PiS)

21) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 923);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Jolanta Banach – Radna Miasta Gdańska (SLD)

22) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 (druk 933);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 934);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

24) w sprawie ustalenia rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami, organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 932);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

25) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 945);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

26) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 946);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

27) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 947);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 28) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 948);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

29) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie  statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 929);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

30) w sprawie zatwierdzenia projektu o nazwie "Zanim wkroczysz na rynek pracy", współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 944);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek