PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXII sesja RMG 19 grudnia 2016

XXXII sesja RMG 19 grudnia 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXXII sesji (121 KB) BRMG.0002.15.2016.WK  Gdańsk, dnia 12 grudnia 2016 roku                                                                                                                   

                 Pani/Pan
          ..............................

                                                                                               Radna/y Miasta Gdańska

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)    oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, przewidywana przerwa o godz. 1300, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 894 + autopoprawka);

                       

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok (druk 895 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska   do projektu budżetu na 2017 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 924);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

     Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok   (druk 925);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (druk 928)

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie nadania nazwy Plac Władysława Bartoszewskiego (druk 918);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

5)    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 915);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

6)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 921);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                        Barbara Majewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

7)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” (druk 929);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

8)    w sprawie Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020 (druk 919);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

9)    w sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (druk 920);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku (druk 916);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35 w Gdańsku (druk 917);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku  (druk 922);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marlena Jasnoch – Z-ca Dyrektora MOPR

 

13) w sprawie zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska (druk 927);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Anna Sobota – Z-ca Dyrektora MOPR

 

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.

10. Zakończenie obrad.

  

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

  

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek

 

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze