PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 listopada 2012 r.

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 listopada 2012 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 listopada 2012 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXII sesja RMG (144 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 „Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”

 - ref. Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

 „Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno– architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Grodziska na Ołowiankę przez rzekę Motławę”

  - ref. Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 727)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 728)

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650);

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera  w mieście Gdańsku(druk 702);

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 708);

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 701);

7)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Bieszkowicka) (druk 705);

8)    w sprawie nadania nazwy ulicy (gen. Elżbiety Zawackiej) (druk 706);

9)    w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 700);

10)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 707);

11)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2012 (druk 716);

12)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2012 (druk 717);

13)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2012 (druk 718);

14)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2012 (druk 719);

15)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012 (druk 720);

16)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2012 (druk 721);

17)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2012 (druk 722);

18)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2012 (druk 723);

19)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2012 (druk 724);

20)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 725);

21)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2012 (druk 726);

22)  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 704) + autopoprawka;

23)  w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańsk na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk 730);

 24)  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 731);

 25)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 732);

 26)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 733);

 27)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 734);

 28)  w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 735);

 29)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 736);

 30)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 737);

 31)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 711);

32)  w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu - jednostce budżetowej (druk 712);

33)  w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola Olgierda Borchardta placówce interwencyjnej (druk 713);

34)  w sprawie nadania statutu Gdańskim Domom Dla Dzieci - jednostce budżetowej (druk 714);

35)  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu domowi pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 715);

36)  w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684);

37) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692) + autopoprawka;

38) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693) + autopoprawka;

39) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695) + autopoprawka;

40) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (druk 729);

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

  

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

     Bogdan Oleszek

 

 

 

 

 PROJEKTY uchwał na XXXII sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 29.11.2012r.:

650 ( 539.69 KB )   
684 ( 153.28 KB )    
692 ( 1016.1 KB )   
693 ( 327.91 KB ) 
695 ( 1.24 MB )    
700 ( 377.02 KB )    
701 ( 305.63 KB )    
702 ( 3.48 MB )    
704 ( 3.08 MB )    
705 ( 28.58 KB )    
706 ( 46.46 KB )    
707 ( 284.25 KB )    
708 ( 7.46 MB )    
711 ( 46.46 KB )    
712 ( 45.91 KB )    
713 ( 47.54 KB )    
714 ( 46.7 KB )    
715 ( 28.86 KB ) 
716 ( 29.32 KB )    
717 ( 28.88 KB )  
718 ( 30.38 KB )   
719 ( 28.64 KB )    
720 ( 28.77 KB )   
721 ( 28.36 KB ) 
722 ( 28.62 KB )   
723 ( 30.65 KB ) 
724 ( 29.46 KB )   
725 ( 28.87 KB )    
726 ( 30.24 KB )  
727 ( 462.47 KB )    
728 ( 578.54 KB )   
729 ( 49.95 KB )   
730 ( 43.39 KB ) 
731 ( 33.12 KB )    
732 ( 40.47 KB )   
733 ( 108.56 KB )  
734 ( 44.91 KB )   
735 ( 48.17 KB )  
736 ( 39.09 KB )   
737 ( 35.65 KB )