PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXI sesja RMG 24 listopada 2016

XXXI sesja RMG 24 listopada 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXXI sesji (68.75 KB)


BRMG.0002.14.2016.WK                                               Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 roku                                                                                                                   

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)    oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

                                                    z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXXI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 899);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

     Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 900);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 883);  

 

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                    Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku (druk 889);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku (druk 890);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku (druk 891);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku (druk 892);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (druk 882);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w sprawie uchwalenia aneksu do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku w zakresie trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz (druk 881);

 

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 902);

 

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

               Tadeusz Bukontt – Dyrektor  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

11) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. ,,Rozwój oferty turystyki wodnej  w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (druk 885);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

12) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska" (druk 886);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

13) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 888);

 

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

   Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

   Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

14)  w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy (druk 884);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

15)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 887);

 

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                 Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

16) w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska jednoosobowej spółki handlowej pod firmą Port Czystej Energii Sp. z o.o. (druk 897);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji   z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania    (druk 903);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18)  w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego  dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 (druk 898);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 19) w sprawie przyjęcia ,,Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020" (druk 896);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

20) w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku (druk 901);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                 

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

 

 

 

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze