PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad:

XXX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad:
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: porzadek XXX sesji RMG 27_09_2012 (132 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

Gdańsk, dnia 19 września 2012 roku

                    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10   Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

  z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 września 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania  (druk 655 + autopoprawka)

 5. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania  (druk 656 + autopoprawka)

 6. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 669)

2)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 670)

3)     w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 661)

4)     w sprawie opłaty targowej (druk 660)

5)     w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 662)

6)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Stare Miasto - Osiek - rejon ulic Panieńskiej i Browarnej w mieście Gdańsku (druk 649)

7)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650)

8)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne - rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku  (druk 651)

9)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień południe w mieście Gdańsku (druk 652)

10)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary w mieście Gdańsku (druk 645)

11)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku (druk 647)

12)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej w mieście Gdańsku (druk 644)

13)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej w mieście Gdańsku  (druk 648)

14)  w sprawie rekultywacji i założenia parku na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie (druk 638)

15)  w sprawie nadania nazwy ulicy (Leśny Potok) (druk 642)

16)  w sprawie nadania nazwy ulicy (Śliwkowa) (druk 643)

17)  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Gdańska działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (druk 653)

18)  w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska (druk 654)

19)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski (druk 659)

20)  zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/592/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 666)

21)  zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/593/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 667)

22)  zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/591/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą:  Klub Żak (druk 668)

23)  w sprawie: rezygnacji z członkostwa Miasta Gdańska w Międzynarodowej Organizacji Turystycznej Baltic Sea Tourism Commission (BTC) (druk 641)

24)  zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk, a Miastem Gdynia o przejęciu przez Miasto Gdynia określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Gdańsk oraz wspólnego wykonywania określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia  (druk 657)

25)  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 607)

26)  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 633)

27)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku  (druk 663)

28)  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" (druk 664)

29)  upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 665)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek

 


 PROJEKTY uchwał na XXX sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 27.09.2012r.:

557 ( 12.89 MB )   
607 ( 30.51 KB )   
633 ( 33.18 KB )    
638 ( 665.73 KB )   
641 ( 29.08 KB ) 
642 ( 41.84 KB ) 
643 ( 41.52 KB )  
644 ( 580.67 KB )  
645 ( 265.76 KB )   
647 ( 413.66 KB )    
648 ( 961.17 KB ) 
649 ( 3.87 MB )   
650 ( 539.69 KB )   
651 ( 5.68 MB )   
652 ( 1.74 MB ) 
653 ( 181.59 KB )   
654 ( 102.47 KB )   
655 ( 47.42 KB )   
656 ( 28.35 KB )  
657 ( 46.93 KB )  
659 ( 229.86 KB )    
660 ( 215.74 KB )    
661 ( 180.5 KB )    
662 ( 231.78 KB )   
663 ( 46.48 KB )    
664 ( 120.44 KB )   
665 ( 113.26 KB )  
666 ( 169.46 KB ) 
667 ( 168.43 KB )   
668 ( 108.36 KB )   
669 ( 444.43 KB )  
670 ( 609.01 KB )

655_autop ( 64.47 KB )  
656_autop ( 53.51 KB )