PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXVIII sesja RMG 25 sierpnia 2016

XXVIII sesja RMG 25 sierpnia 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXVIII sesja RMG 25 sierpnia 2016

XXVIII   sesja  Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

pobierz porządek obrad (69.32 KB)


BRMG.0002.11.2016.AF                  Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2016 roku                                                                                                                   

                  

 

                  Pani/Pan
                    ..............................

                       Radna/y Miasta Gdańska

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

  

obrady XXVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

Informacja nt. wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawi Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

 Informacja nt. założeń budżetu na 2017 rok – informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawi Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    w sprawie nadania nazwy (Rondo Komitetu Obrony Robotników) (druk 757);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

         Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 753);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 754);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok (druk 749);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 755);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)    w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu (druk 751);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

           

7)    w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku (druk 740);  

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka – Dwór Olszyński w mieście Gdańsku (druk 741);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” (druk 756);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 736);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

              Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury 

 

11) w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb oraz Gminą Pruszcz Gdański w celu przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (druk 748);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

12)   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Sulęczyno pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w kwocie 226.000,00 zł (druk 750);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

13) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 738);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

14) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (druk 743);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

15) w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 744);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (druk 752);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk 742);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1   w Gdańsku (druk 739);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej (druk 737);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

20) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku (druk 745);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

21) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35 w Gdańsku (druk 746);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5  (druk 747);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

  

 

 


Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze