PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXIX sesja RMG 29 września 2016

XXIX sesja RMG 29 września 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXIX sesja RMG 29 września 2016

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

pobierz porządek obrad (71.8 KB) 

 

BRMG.0002.12.2016.WK            Gdańsk, dnia 21 września 2016 roku                                                                                                                   

                  
                  Pani/Pan
          ..............................

        Radna/y Miasta Gdańska

  

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 września 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)      w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Turystyki i Promocji Rady Miasta Gdańska (druk 795);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Klubu Radnych PiS

 

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 825);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 826);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

  

4)      w sprawie opłaty miejscowej (druk 817);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)      w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Gdańska (druk 818);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku            (druk 800);  

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

7)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku  (druk 801);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku  (druk 802);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku (druk 803);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku (druk 804);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

11)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku  (druk 810);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

12)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku (druk 811);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku         (druk 812);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

14)  w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Tadeusza Bolduana) (druk 805);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Bogumił Koczot – Dyrektora Wydziału Geodezji

 

15)  w sprawie nadania nazwy Rondo Graniczne Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska (1920-1939) (druk 806);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Bogumił Koczot – Dyrektora Wydziału Geodezji

 

16)  w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska" zmienionej uchwałą nr XXVI/686/16 z dnia 30 czerwca 2016  (druk 808);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

17)    w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych (druk 819);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                   Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

18)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Luzino pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł (druk 828);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                   Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

19)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska   na lata 2016-2019 (druk 809 + AUTOPOPRAWKA);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

             Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków

 

20)  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 813);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

21)   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (druk 814);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

22)   w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku   o  dofinansowanie z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  oraz  przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Systemy  gospodarowania  wodami  opadowymi  na terenach miejskich – Miasto  Gdańsk” (druk 827);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

                    

23)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta  Gdańska w sprawie zasad  gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 807);

 

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

24)  w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 4-osobowej rodziny repatrianckiej z Gruzji, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 816);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

25)  zmieniająca uchwałę  Rady Miasta  Gdańska   w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w  Gdańsku  na rok 2016  (druk 822);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

26)  w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Pełna Chata” w Gdańsku (druk 815);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

27)  w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku (druk 821);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu  i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 820);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Jarosław Formela – Kierownik w Wydziale Rozwoju Społecznego

 

29)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 823);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

30)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk 824);

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                 

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek