PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXIV sesja RMG 31 maja 2016

XXIV sesja RMG 31 maja 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXIV sesja RMG 31 maja 2016

XXIV sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  31 majaa 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad: pobierz porządek obrad (68.03 KB)


BRMG-S.0002.5.2016.WK                Gdańsk, dnia 24 maja 2016 roku                                                                                                                   

                  

                  Pani/Pan

          ..............................

                                                                                               Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 693);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok   (druk 694);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  Niedźwiednik  rejon ulic  Słowackiego  i Podkarpackiej  II  w  mieście Gdańsku   (druk 686);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku (druk 689);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 687);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji   (druk 690);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

    Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu (druk 682)

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

8)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu (druk 683);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

9)    w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia badań naukowych na głazie narzutowym „Diabelski kamień” stanowiącym pomnik przyrody nr 133 (druk 692);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

10) w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 691);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Grzegorz Sulikowski – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

11) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku   (druk 688);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 681);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

13) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia   z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 684);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski  – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

14) zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia  strefy  płatnego  parkowania na  drogach publicznych na terenie Miasta  Gdańska,  ustalenia stawek  opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych w  tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat   (druk 685 + AUTOPOPRAWKA);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mieczysław Kotłowski  – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

15) w  sprawie  przyjęcia Gdańskiego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata 2016-2023 (druk 695)

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,   ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

                                                                     Bogdan Oleszek