PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XVIII sesja RMG 28 stycznia 2016

XVIII sesja RMG 28 stycznia 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XVIII sesja RMG 28 stycznia 2016

XVIII  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 stycznia 2016  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz _ porzadek 18 sesji (68.75 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 

obrady XVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

 

1)    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 562);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura prezydenta ds. Kultury

 

2)    w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego (druk 573);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku (druk 551);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 563);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku (druk 564);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku (druk 552);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku (druk 555);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 566);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 567);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/378/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku (druk 558);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 568);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


12) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 561);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


13) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 572);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych


14) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej  dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2016 rok (druk 571);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


15) w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" (druk 570);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek  – Sekretarz Miasta Gdańsk

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 560);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


17)   w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok w mieście Gdańsku (druk 557);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


18)   zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 559);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

19)   w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 574);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


20)   w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 553);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


21) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 1 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 554);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 575 );

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek