PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XV sesja RMG 29 października 2015

XV sesja RMG 29 października 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XV sesja RMG 29 października 2015

XV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 października 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:    pobierz porządek XV sesji RMG (141.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady obrady XV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 900
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 434);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 435);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)   w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 421);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 422);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


5)   w sprawie opłaty miejscowej (druk 423);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)   uchylająca uchwałę Nr LVIII/1396/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej (druk 424);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

7)   w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 r. (druk 433);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

8)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki w mieście Gdańsku (druk 417);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdański  (druk 418);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia w mieście Gdańsku  (druk 427);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego w mieście Gdańsku (druk 428);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku (druk 429);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga w mieście Gdańsku (druk 430);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku (druk 431);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

15) w sprawie zmiany uchwały L/1122/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (druk 419);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

16) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Powiatem Gdańskim, Powiatem Kartuskim, Gminą Żukowo, Gmina Kolbudy w celu realizacji projektu  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1930 na odcinku Otomin - Sulmin" (druk 426);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

17) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 420);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

18) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Forum Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 432);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


19) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka  z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 440);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  (druk 425);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2015 (druk 443);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) w sprawie przyjęcia: „Szczegółowego Programu  Polityki Zdrowotnej  w zakresie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla mieszkańców  Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku” (druk 437);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

23) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016 (druk 438);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

24) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2016 rok (druk 439);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

25) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” (druk 441);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

26) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015 - 2020 (druk 442);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

27) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 436);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału     w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

 

 

 

 

 

 

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze