PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 października 2013r.

XLV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 października 2013r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 października 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz_XLV (114 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


1. Sprawy regulaminowe

otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

Komisje Rady Miasta Gdańska,

Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1065);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 1066);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 r. (druk 1064);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 1048);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska   

5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej  w mieście Gdańsku (druk 1056);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska   

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny III w mieście Gdańsku (druk 1046);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska    

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku (druk 1049);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk 1063);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

9) w sprawie zmiany uchwały powierzającej Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień   w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej (druk 1055);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Leszek Paszkowski – Dyrektor MOSiR    

10) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg (druk 1054);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora ZDiZ

 11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1057);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1058);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 1068);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 14) w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016” i  szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku wraz ze środkami  przeznaczonymi na  ich  finansowanie (druk 1051);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 15) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok (druk 1050);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2013-2017  (druk 1067);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 17) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 1069);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema–  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 1047);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do konkursu otwartego nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 1059);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 20) w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą  w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 21) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk 1061);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 22) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  (druk 1062);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek