PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XIV sesja RMG 24 września 2015

XIV sesja RMG 24 września 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XIV sesja RMG 24 września 2015

XIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 września 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     porzadek XIV sesji RMG (135 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 września 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

   2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

Praca z imigrantami na terenie miasta Gdańska. Stan przygotowań do przyjęcia nowych uchodźców – ref. Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 407);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok   (druk 408);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    zmieniająca uchwałę Nr LVIII/1396/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej (druk 406);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku (druk 391);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mokrej w mieście Gdańsku (druk 392);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Mariackiej 1 w mieście Gdańsku (druk 393);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Kleszej w mieście Gdańsku (druk 394);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sienna Grobla - rejon ulic Zabłotnej i Długiej Grobli w mieście Gdańsku (druk 395);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Św. Ducha i ław mięsnych w mieście Gdańsku (druk 396);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (druk 397);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Wrzeszcz Górny rejon ulicy Sosnowej 2 w mieście Gdańsku (druk 402);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku (druk 390);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku (druk 398);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31a – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących    nr 5 w mieście Gdańsku (druk 400);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku (druk 403);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

16) w sprawie nadania nazwy (Skwer im. Danuty Siedzikówny „Inki”) (druk 399);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

17) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena (druk 388);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 389);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

19) w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” (druk 405);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Katarzyna Drozd-Wiśniewska – Kierownik w Wydziale Polityki Gospodarczej

20) w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska (druk 410);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Michał Szymański – p.o. Zastępcy Dyrektora - ZDiZ

 21) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu  i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 401);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 22) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone  w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (druk 409);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze