PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XIII sesja RMG 27 sierpnia 2015

XIII sesja RMG 27 sierpnia 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XIII sesja RMG 27 sierpnia 2015

XIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 sierpnia 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:    XIII_sesja (158.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 372);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 373);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 362);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 366);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Wojciech Mikołajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

5)    w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (druk 367 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Wojciech Mikołajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk 349);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ulicy Twardej 10 w mieście Gdańsku (druk 350);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi   w rejonie ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 356);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Sobieszewska –centrum Świbna w mieście Gdańsku (druk 351);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku (druk 352);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku (druk 353);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku (druk 357);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku (druk 358);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1418/14 Rady Miasta Gdańska z dnia  30 października 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 354);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

15) w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań i kompetencji   z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   (druk 368);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Grzegorz Sulikowski – Z-ca Dyrektora Wydz. Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

16) w sprawie wzniesienia pomnika „Inki” – Danuty Siedzikówny (druk 380);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 306);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

18) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 376);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku   (druk 381);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

20) w sprawie wyrażenia woli zawarcia Listu Intencyjnego z Gminą Kolbudy (druk 361);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

21) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” (druk 365);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 22) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Żukowo w celu realizacji projektu pn. „Węzeł integracyjny Rębiechowo” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (druk 375);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

23) w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania kolejnego etapu przedsięwzięcia polegającego na realizacji układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218  (ul. Kielnieńską) z Trasą Słowackiego (druk 377);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

24) w sprawie zmian w załączniku Nr 1  do uchwały Nr XLVII/1051/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 360);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

25) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnym lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 369);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

26) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 370);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 378);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

28) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk 379);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 29) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia: „Szczegółowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok” (druk 371);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

30) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2015     (druk 374);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

31) w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2015 (druk 355);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

32) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 359);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 33) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie wykonywania nadzoru nad stowarzyszeniem Kupców „Polanki” (druk 363);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 34) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska (druk 364);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze