PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie pn. " Działania z udziałem lokalnej społeczności - utrzymanie placów zabaw" do dnia 25 lipca 2016 roku do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 lipca 20

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie pn. " Działania z udziałem lokalnej społeczności - utrzymanie placów zabaw" do dnia 25 lipca 2016 roku do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 lipca 20
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 2 sierpnia 2016 r. włącznie, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Do pobrania:
Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze