PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Upoważnienia do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów dotyczących nieruchomości Gminy Miasta Gdańska

Upoważnienia do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów dotyczących nieruchomości Gminy Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 1222/17
Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia  25 lipca 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów dotyczących nieruchomości Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,  zm.: poz. 1579, 1948,  zm. 2017 r. poz. 730, 935),  art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1247,  zm.:  poz. 2260, zm. 2017 r. poz. 820), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Marię Śpiewanowską p.o. Kierownika Referatu Robót Geodezyjnych Wydziału Geodezji, do podpisywania, w imieniu Gminy Miasta Gdańska:

1) protokołów z przyjęcia granic nieruchomości, o których mowa w art. 97 ust. 1 a pkt 5  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) protokołów granicznych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości,  o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  

                                                                                                              PREZYDENT  MIASTA  GDAŃSKA

 

                                                                                                                                                 Paweł  Adamowicz

Rafał DudekUrząd Miejski w GdańskuWydział GeodezjiReferat Zasobu Geodezyjnego
Rafał Dudek - najnowsze