Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku za 2007 rok

A
A


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/44/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21.12.2006 r. (zm. Uchwałą Nr XVII/423/07 RMG z dnia 29.11.2007 r.). Na realizację Programu w roku budżetowym 2007 zaplanowano 6 700 000 środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (z czego 640 000 przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 5 977 384 PLN – co stanowi 98,6% planu – 6 060 000 PLN.

Program realizowany był przez WSS UMG przy współudziale osób fizycznych i prawnych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji rządowych i samorządowych, w tym Policji, Sądów, szkół i placówek oświatowych, Straży Miejskiej, MOPS, organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją oraz propagowaniem trzeźwości.

Zgodnie z przepisami prawa zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane były na kształtowanie odpowiedniej polityki społecznej, w szczególności: działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczaniu dostępności do alkoholu, leczeniu, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganiu negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwaniu, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Zadania Programu są zadaniami własnymi gminy w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień i obejmują działania w ramach lokalnych potrzeb wynikających z diagnozy problemu.

(37 KB)