Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XIV)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XIV)

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XIV)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie Zarządzenia Nr 1778/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XIV)

Nagrodę może otrzymać pracownik ochrony zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi ochrony zdrowia tylko jeden raz.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w roku 2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2

lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 17:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) - również do dnia 19 października 2022 roku, do godz. 17:00).

 Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

 Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

 Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PMG DLA OCHRONY ZDROWIA (20.35 KB)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-67-66 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.