PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przedsiębiorco uaktualnij PKD swojej działalności

Przedsiębiorco uaktualnij PKD swojej działalności
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Komunikat dla Przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku o obowiązku aktualizacji PKD we wpisach do ewidencji.

Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy informuje przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji wpisów do ewidencji w zakresie PKD 2007

Przedsiębiorco jeśli we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:

  • nie posiadasz jeszcze żadnych kodów PKD określających przedmiot Twojej działalności,
  • posiadasz nieaktualne kody PKD 2004 (które nie obowiązują od 01-01-2010r.)

ZGŁOŚ NIEZWŁOCZNIE AKTUALIZACJĘ DANYCH W ZAKRESIE WPROWADZENIA KODÓW PKD 2007 LUB ZMIANY KODÓW PKD 2004 NA KODY PKD 2007.

WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY ZOBOWIĄZANI BYLI ZAKTUALIZOWAĆ DANE (WPROWADZIĆ   LUB   ZASTĄPIĆ   PKD   2004   NOWYMI   KODAMI   PKD 2007) W USTAWOWYM TERMINIE OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31-12-2009 R.

Powyższe wynika wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z dnia 31-12-2007, Nr 251, poz. 1885).

Natomiast zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 4 lutego 2009) organy ewidencyjne obowiązane będą do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w której obowiązywać będzie domniemanie prawdziwości danych) w terminie od 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Wpisy, które będą przeniesione do CEIDG muszą zawierać aktualne dane przedsiębiorców w szczególności kody PKD 2007.

 

AKTUALIZACJI DANYCH MOŻNA DOKONAĆ za pomocą wypełnionego wniosku EDG 1, dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

  • osobiście ? z dowodem osobistym lub paszportem do wglądu,
  • drogą pocztową (wniosek EDG-1 przysłany na adres Urzędu listem poleconym opatrzony musi być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza),
  • drogą elektroniczną (wniosek EDG-1, który jest podpisany podpisem elektronicznym można złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP).
    Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał),
  • przez pełnomocnika, z ważnym pełnomocnictwem notarialnym bądź odręcznym do dokonywania czynności urzędowych, np. do złożenia i odbioru dokumentów związanych z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

 

MIEJSCE DOKONANIA AKTUALIZACJI DANYCH:

Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy znajduje się w przy ul. Partyzantów 74, I piętro - stanowiska obsługi klientów od 40-44

WNIOSEK EDG-1 jest dostępny na stronie: http://www.gdansk.gda.pl/online?procedura=40

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

od godz. 8.00 do godz. 16.00 ? w poniedziałki, wtorki i czwartki,

od godz. 8.00 do godz. 17.00 ? w środy,

od godz. 8.00 do godz. 15.00 ? w piątki.

 

INFORMACJĘ TELEFONICZNĄ ? dotyczącą aktualizacji kodów PKD można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:  58 323-69-82, 58 323-69-83,  58 323-69-84, 58 323-69-85, 58 323-69-86, 58 323-69-87