PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Opłata przekształceniowa jednorazowa z zastosowaniem bonifikaty

A
A

Uprzejmie przypominamy, że wszystkie osoby fizyczne, będące właścicielami lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na nieruchomościach gruntowych, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.2040 t.j. z 19.11.2020 r.), a które nie skorzystały dotąd z możliwości wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty, będą mogły tego dokonać w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia 2022 r. (decyduje data złożenia bądź data stempla pocztowego), składając do Wydziału Skarbu tut. organu stosowny wniosek.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż poza wyżej wymienionymi warunkami, wnioskodawca nie może posiadać zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska / Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz nieczystości - w stosunku do nieruchomości objętej przekształceniem (której dotyczy opłata jednorazowa), a także z tytułu wcześniejszych opłat przekształceniowych za lata minione.

 

Do pobrania:

Wniosek o spłatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa jednorazowo (grunty komunalne)

Wniosek o spłatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa jednorazowo (grunty Skarbu Państwa)