PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: do 14.12.2015 r.

(obowiązuje data wpływu do Urzędu)

UWAGA: ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Termin ogłoszenia listy ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia: 08.01.2016 r.

Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 11.01.2016 r., 12.01.2016 r. i 13.01.2016 r.

UWAGA: zmiany w szczegółowych warunkach konkursu.

Konsultacji i wyjaśnień związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert udzielają:

Lilianna Iglińska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.iglinska@gdansk.gda.pl

Monika Mikołajczyk, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: monika.mikolajczyk@gdansk.gda.pl


Do pobrania:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2016 (672 KB)

Formularz oferty realizacji zadania publicznego (113.5 KB)

Karta oceny oferty (206.41 KB)

Zarządzenie Nr 1701/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2015 r. (97.43 KB)