PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk, dnia 20 października 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Zgodnie z częścią XIV załącznika nr 1 do Zarządzenia  Nr 1730/17 Prezydenta  Miasta Gdańska z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) na podstawie Uchwały nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”, informuję o jego rozstrzygnięciu.

Szczegółowe wyniki rozstrzygnięcia konkursu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane:

a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska,

b)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

c)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Informuję jednocześnie o sposobie odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.

1. Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie należy złożyć w siedzibie Ogłaszającego: Urząd Miejski w Gdańsku,  ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko: 14 – 17 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk - w tym przypadku, o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu  do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

3. Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych wyników konkursu.

Do pobrania: Załącznik nr 1 - Szczegółowe wyniki rozstrzygnięcia konkursu (115.1 KB)