PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury składania formularzy nominacyjnych o przyznanie Społecznych Nagród Prezydenta Miasta Gdańska

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury składania formularzy nominacyjnych o przyznanie Społecznych Nagród Prezydenta Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie Zarządzenia Nr 1726/23 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 14 września 2023 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania formularzy nominacyjnych
o przyznanie

Społecznych Nagród Prezydenta Miasta Gdańska

w kategoriach:

 1. Gdańska Nagroda Ochrony Zdrowia Aliny Pienkowskiej dla organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze ochrony zdrowia.
 2. Gdańska Nagroda Obywatelska Lecha Bądkowskiego dla gdańskiej organizacji pozarządowej roku oraz gdańskiego społecznika / społeczniczki roku
 3. Gdańskiej Nagrody Równości Pawła Adamowicza dla gdańskiej organizacji pozarządowej oraz osoby działających w obszarze równego traktowania.

Gdańską Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej za działalność w obszarze ochrony zdrowia mogą otrzymać:  

 1. Organizacje pozarządowe lub instytucje gdańskiej ochrony zdrowia, angażujące się w realizację programów profilaktycznych, które:  
 • mają w Gdańsku swoją siedzibę lub 
 • działają na terenie Gdańska, 
 • w sposób widoczny przyczyniły się do promocji ochrony zdrowia, również publicznego, i profilaktyki wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.  
 1. Nagrodę dla Osoby działającej w obszarze ochrony zdrowia i ochrony zdrowia publicznego, może otrzymać osoba, która: 
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia, również publicznego, na terenie Miasta Gdańska,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych bądź profilaktycznych,  
 • cieszy się autorytetem i uznaniem, dba o atmosferę szacunku i życzliwości w środowisku,
 • buduje system wsparcia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Gdańską Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego za działalność w obszarze społecznym może otrzymać: 

 1. W kategorii Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, organizacja pozarządowa, która:   
 • ma w Gdańsku swoją siedzibę lub 
 • działa na terenie Gdańska, 
 • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców. 
 1. W kategorii Gdańskiego Społecznika lub Społeczniczki Roku, Osoba, która:  
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców Miasta Gdańska, 
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Gdańską Nagrodę im. Pawła Adamowicza za działalność na rzecz równego traktowania może otrzymać: 

 1. W kategorii Gdańska Nagroda Równości dla Organizacji Pozarządowej, organizacja pozarządowa, która:
 • ma w Gdańsku swoją siedzibę lub
 • działa na terenie Gdańska,
 • kreuje nowatorskie pomysły, śmiałe idee, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • podejmuje codzienną wytężoną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.
 1. W kategorii Gdańska Nagroda Równości dla Osoby, może otrzymać osoba za:
 • kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • codzienną wytężoną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • bohaterski czyn na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej.

Procedura wyłonienia Laureatek i Laureatów jest wspólna dla wszystkich Nagród. Poszczególne jej etapy przebiegać będą następująco:

 1. Nabór nominacji przez formularz on-line, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: gdansk.pl.
 2. Do formularza nominacyjnego obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie nominowanej organizacji/ instytucji/ osoby. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę nominowaną lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 3. W ramach dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość osobistego wypełnienia formularza nominacyjnego, w Wydziale Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku.
 4. Formularze nominacyjne podlegać będą ocenie formalnej, wykonywanej przez Wydział Rozwoju Społecznego.
 5. Kapituła każdej z Nagród spośród zgłoszonych kandydatur w każdej z kategorii, wskaże pięć, które przejdą do głosowania publicznego.
 6. Głosowanie publiczne przeprowadzone zostanie on-line przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: gdańsk.pl.
 7. Wyniki głosowania publicznego zostaną ogłoszone na uroczystościach wręczenia Nagród.

 Harmonogram procedury wyłaniania Laureatów i Laureatek:

Nabór wniosków nominacyjnych

28 września – 15 października 2023

 

Ocena formalna i posiedzenia Kapituł Nagród Społecznych

16 października – 30 października 2023

Głosowanie internetowe

31 października – 12 listopada 2023

 

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 1726/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września w sprawie ustanowienia Nagród Społecznych Prezydenta Miasta Gdańska oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania, dostępna jest pod linkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel.

 • 58 323 6766 (Gdańska Nagroda Zdrowia),
 • 58 323 6867 (Gdańska Nagroda Obywatelska),
 • 58 526 8009 (Gdańska Nagroda Równości),

lub adresem e-mail:

w godzinach pracy Urzędu.

 

 Prezydent Miasta Gdańska

   z up.

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Gdańska

     /podpisano elektronicznie/

Monika ChabiorUrząd Miejski w Gdańsku
Monika Chabior - najnowsze