PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie konkursu na realizację w roku 2018 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należącego do niżej wymienionego obszaru tematycznego: „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i p

Ogłoszenie konkursu na realizację w roku 2018 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należącego do niżej wymienionego obszaru tematycznego: „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i p
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z siedzibą w Gdańsku, ul.  Nowe Ogrody 8/12

ogłasza

KONKURS OFERT 

na realizację w roku 2018 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należącego do niżej wymienionego obszaru tematycznego:

„Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych  systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła”,

obejmującego:

automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach,  informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania.

Podmiot realizujący w/w zadanie ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów funkcjonowania (np. kosztów administracyjnych, operacyjnych, wynagrodzenia, kosztów utrzymania siedziby, udziału w projektach unijnych itp.).

Planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie w/w zadania: 500 000 zł.

Zadanie zlecone zostanie w formie powierzenia .

Warunki konkursu:

1. Konkurs kierowany jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów   publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, będących w posiadaniu co najmniej czterech stacjonarnych stacji, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

2. Wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz w zakresie współpracy z administracją.

3. Oferty należy składać zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji  (patrz: pkt 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2017r, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, na Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe  Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na   adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową – za ofertę złożoną w terminie uznana zostanie oferta, która wpłynie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie do dnia 1 czerwca 2017r (nie decyduje data stempla pocztowego!).

4. Oferty dotyczyć muszą  zadań, których rozpoczęcie planowane jest nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 i których zakończenie jest przewidziane  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UWAGA:

A. Wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez Oferenta  w okresie nieobowiązywania umowy nie będą refundowane z zastrzeżeniem  pkt B.

B. W przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły (czyli z roku na rok) - dotacja może obejmować wydatki poniesione przed datą podpisania umowy, konieczne do zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

5. Wykaz podmiotów, które złożyły oferty, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji opublikowany zostanie, w    terminie do dnia 30 czerwca 2017r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Miasta Gdańska.

6. Prezydent Miasta Gdańska ogłosi wyniki  konkursu ofert w terminie do dnia 31 października 2017r. Ogłoszenie zostanie wywieszone  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta Gdańska.

7.  Formularze ofert oraz „Regulamin  udzielania dotacji na zadania związane  z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty   niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku”  (zatw. Uchwałą Nr L/1403/10 Rady Miasta Gdańska  z dnia 24 czerwca 2010r z późn. zm.) dostępne są w wersji elektronicznej  na stronie internetowej www.gdansk.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespołach Obsługi Mieszkańców.

Do pobrania:

1. uchwała Nr L/1403/10 RMG z dnia 24 czerwca 2010 r. (138.69 KB)

załącznik nr 1 (114.17 KB)

załącznik nr 2 (49.11 KB)

załącznik nr 3 (82.54 KB)

załącznik nr 4 (91.51 KB)

2. uchwała Nr VII/69/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r. (70.88 KB)

3. uchwała Nr XXVIII/748/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r. (105.11 KB)