PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie realizacji zadań publicznych
Ogłoszenie Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie realizacji zadań publicznych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje,

że w dniu 16 sierpnia 2010 roku  Klub Sportowy AZS AWFiS złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności sportu z uwzględnieniem promocji sportu pn.:?Jesienne Turnieje Rugby-Eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi?, które będzie realizowane w terminie od 15 września do 30 listopada 2010 roku, oraz , że w dniu 18 sierpnia 2010 roku Gdański Klub Żużlowy ?Wybrzeże? złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach  upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności sportu z uwzględnieniem promocji sportu pn.: ?Młodzieżowy Turniej Żużlowy o Trójząb Neptuna?, które będzie zrealizowane w dniu 03 września  2010 roku.

Rozgrywki :?Jesiennych Turniejów Rugby-Eliminacji do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi? są przeprowadzane w ramach polskiej ligi celem zakwalifikowania się do najlepszej dwunastki finałowej. W rozgrywkach lokalnych i regionalnych biorą  udział zespoły z Trójmiasta oraz województwa pomorskiego. Miejsce rozgrywania poszczególnych turniejów oraz zdobywania w nich punktów określają przepisy ustalone przez Polski Związek Rugby. Dlatego też turnieje będą rozgrywane zarówno w Gdańsku na obiektach sportowych AZS AWFiS  , jak i na terenie województwa pomorskiego. Zdobyta punktacja z rozegrania poszczególnych turniejów jest sumowana w generalnej punktacji celem wyłonienia najlepszych dwunastu drużyn i zakwalifikowania ich do finału Polski.

Zawody pn.: ?Młodzieżowy Turniej Żużlowy o Trójząb Neptuna? przeprowadzane są w ramach rozgrywek Polskiego Związku Motorowego w celu wyłonienia indywidualnych i drużynowych medalistów Mistrzostw Polski w jeździe na mini żużlu. Mając na uwadze stały rozwój młodych żużlowców niezbędne jest aby mogli oni regularnie startować i we wzajemnej rywalizacji podnosić swoje umiejętności. Punktacja zdobywana  w poszczególnych rundach jest sumowana do punktacji generalnej celem wyłonienia zwycięzców i medalistów Mistrzostw Polski.

Zgodnie  art. 19 a , ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  Nr 96, poz. 873 z późn.. zm.) Gmina Miasto Gdańsk zamierza zlecić w/w organizacjom pozarządowym  realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert przeznaczając środki finansowe w wys. po 10 tys. złotych.
Oferty złożone przez Klub Sportowy AZS AWFiS oraz Gdański Klub Żużlowy ?Wybrzeże? spełniają warunki określone w art. 19 a ust.1  pkt. 1 i 2 ustawy, o organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadań publicznych.

Wobec powyższego  Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego w Gdańsku w myśl art. 19 a , ust. 3 informuje, że do dnia 26 sierpnia 2010 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 pok.409 lub p. 206
- lub listownie na adres : Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego     80-803  Gdańsk , ul. Nowe Ogrody 8/12
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowy na powierzenie realizacji zadań  publicznych z w/w  podmiotami.

Do pobrania: