PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w trybie pozakonkursowym Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsk

Oferta w trybie pozakonkursowym Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsk
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zamieszczenie oferty organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (zmienionego Zarządzeniem nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r.).

Zgodnie z Art. 19a ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi prosimy zgłaszać w formie pisemnej do Biura Prezydenta ds. Kultury do dnia 26.06.2013 r.

1. Oferta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsk (2.84 MB)