Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

09.10.2019 r. - „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowany w Gdańsku Jasień przy ul. Nowa Bulońska”

A
A

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

 

„Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowany w Gdańsku Jasień przy ul. Nowa Bulońska”

Zabudowa na terenie działek nr 155/52, 155/48, 155/38, 157/7, 155/47 obręb 49

 

została zebrana pełna dokumentacja niezbędna do wydania decyzji. W związku z powyższym informuje się Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, czyli po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pokój nr 26 przy ulicy Piekarniczej 16 w Gdańsku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00, w środy w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w piątki w godz. od 8.00 do 15.00.