PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE  

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 24 ust.2, ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219 ) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia 

że w dniu  07.10.2009r.  na wniosek - Gminy Miasta Gdańska w której imieniu występują Gdańskie Inwestycje Komunalne EURO 2012 Sp.z o.o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk związany  z ustaleniem lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji wchodzącej  w zakres ?Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej  etap III  A" 

wydał decyzję  

ustalającą  lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn: Przebudowa torowisk (zad.3.4) w Al. Rzeczpospolitej na odcinku od ul. Hynka do pętli Zaspa  w Gdańsku na dz. nr: 27/13, 28/3, 28/4, 33/2 obręb 080 w zakresie powiększenia i adaptacji pomieszczeń  obsługi ochrony tunelu przy ul. 3 Maja w Gdańsku. 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219 )  niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Możliwość zapoznania się z przedmiotową decyzją istnieje w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach 8-15.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od daty powiadomienia. 

Gdańsk, dnia 07 października  2009 r.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

1/ na tablicy ogłoszeń PUW w Gdańsku
2/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdańska
3/ prasa lokalna
4/ strony internetowe PUW i Urzędu Miasta Gdańska
5/ a/a