PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Wąwóz w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

 

zawiadamiam, że

 

z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 r., nr rejestru RPW/295231/2021, Daniela Doroz

zam. w Gdańsku, reprezentowanego przez Barbarę Krzempek zam. w Gdańsku, zostało

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

celu publicznego obejmującego realizację sieci wodociągowej z przyłączem

w granicach działek nr: 3/7, 3/8, 3/9 i28 obr. 322 położonych przy ul. Wąwóz

w Gdańsku.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego,

że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut.

Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać

wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie

czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 9 września 2021 r.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

mgr inż. arch. Jacek Jabłoński

KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURY-WRZESZCZ

(podpis elektroniczny)