PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z halami garażowymi przy ul. Władysława Jagiełły w Gdańsku

A
A

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1142-1.2021.IG.337967 z dnia 06.10.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 26 z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 27 z halą garażową w kondygnacji podziemnej, na działkach nr 113/11, 116/9 i 114/11 obręb 094 przy ul. Władysława Jagiełły w Gdańsku.

 

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
arch. Jacek Jabłoński
Kierownik
Referatu Architektury – Wrzeszcz
/podpis elektroniczny/

 

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

 

Decyzja nr WUiA-V.6740.1142-1.2021.IG.337967 (772.76 KB)