PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z usługami w parterze oraz halą garażową w kondygnacji podziemnej, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem, sieci oświetlenia terenu ciągu pieszo-rowerowego terenu rekreacyjnego oraz przebudowę odcinka linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. gen. Władysława Andersa w Gdańsku – osiedle Alfa Park 5

A
A

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.884-4.2021.IG.265687 z dnia 11.10.2021 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu obejmującego cztery budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami w poziomie parteru oraz architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z usługami w parterze oraz halą garażową w kondygnacji podziemnej, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem, sieci oświetlenia terenu ciągu pieszo-rowerowego terenu rekreacyjnego oraz przebudowę odcinka linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 1/109, 1/32 obręb 051 oraz nr 7/83, 7/138, 7/140, 7/76 obręb 049 przy ul. gen. Władysława Andersa w Gdańsku – osiedle Alfa Park 5.

 

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
arch. Jacek Jabłoński
Kierownik
Referatu Architektury – Wrzeszcz
/podpis elektroniczny/

 

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

 

Decyzja nr WUiA-V.6740.884-4.2021.IG.265687 (793.78 KB)