PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o nałożonym postanowieniu w sprawie pozwolenia na budowę

Zawiadomienie o nałożonym postanowieniu w sprawie pozwolenia na budowę
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 572)

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o nałożonym postanowieniu na firmę DEVELIA S.A., w sprawie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym:

p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej, sieci wodociągowej z przyłączem, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej

zlokalizowanego przy ul. Zamojskiej i Przemyskiej w mieście Gdańsk, na części działki nr 187/53 oraz działkach nr 190/75, 190/76, 184/36 obręb 075

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 387. Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę ePUAP lub w Kancelarii Urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14.05.2024r.