PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie oświetlenia ulicy Żabiej i ulicy Sandomierskiej

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.741)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.29-5.2021.IRP.113175 z dnia 7.06.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie oświetlenia ulicy Żabiej i ulicy Sandomierskiej w Gdańsku, działki nr 33, 34, 35, 147, 146 obręb 112.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 443.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 09.06.2021r.

Katarzyna Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Śródmieście