PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie dwóch mostów nad kanałem melioracyjnym (Kanał A) przy ul. Wołyńskiej w Gdańsku”

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia, o wydaniu decyzji nr WUiA-VI.6733.128-7.2020.MK.439985 z dnia 12.02.2021r. na wniosek Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 10.11.2020r. nr rejestru RPW/439985/2020, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Przebudowie dwóch mostów nad kanałem melioracyjnym (Kanał A) przy ul. Wołyńskiej w Gdańsku” obejmującej:

– rozbiórkę istniejącej konstrukcji przęsła i podpór oraz wykonanie w tym samym miejscu nowej konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej,

- wykonanie przebudowy dojazdów przyległych bezpośrednio do mostu,

- umocnienie koryta kanału pod mostem oraz od strony górnej i dolnej wody,

na terenie działek:

- w obrębie nr 126, dz. nr:  53, 54, 55, 57 przy ul. Wołyńskiej 19,

oraz

- w obrębie 126, dz. nr: 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 przy ul. Wołyńskiej 25.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 454, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę pod numerem tel. (58) 32-36-454.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17.02.2021r.

Katarzyna Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Śródmieście