PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.929-2.2023.IG.351255 z dnia 15.11.2023 r. o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B3 z dwoma garażami podziemnymi, na działce nr 417/15 obręb 036 przy ul. Szczęśliwej w Gdańsku - etap II osiedla Wiszące Ogrody IV.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać  telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 68 13 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

Treść decyzji została zamieszczona na okres 14 dni licząc od dnia 21.11.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

treść decyzji (133.5 KB, doc)