Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.25–4.2022.LW.110575 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta w Gdańsku – o przebiegu w granicach działek nr: 621, 647/2, 650 i 651 obr. 055
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.25–4.2022.LW.110575 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta w Gdańsku – o przebiegu w granicach działek nr: 621, 647/2, 650 i 651 obr. 055

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia, że na wniosek Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o .o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Białej 1B,
reprezentowanego przez Łukasza Buciora Biuro Projektów KZP z siedzibą w Gdańsku, z dnia 14 marca 2022 r., nr rejestru RPW/110575/2022, wydana została decyzja nr WUiA.V.6733.25–4.2022.LW.110575 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta w Gdańsku – o przebiegu w granicach działek nr: 621, 647/2, 650 i 651 obr. 055.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.