Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicy Refektarskiej oraz fragmentu ciągu pieszego przy skwerze – doprowadzenie zasilania z istniejącej szafy oświetleniowej SOU-203 „Łagiewniki/Wodopój” do projektowanej linii nn 0,4kV oświetlenia ulicznego  ul. Refektarskiej, w Gdańsku, ul. Wodopój

A
A

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.2096 z póżn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz.U.2018 poz.1945 z poźn.zm.),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 23.01.2020r. na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  z siedzibą ul. Żaglowa 11, Gdańsk  reprezentowanej przez pełnomocnika P. Ewę Ziemską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicy Refektarskiej oraz fragmentu ciągu pieszego przy skwerze – doprowadzenie zasilania z istniejącej szafy oświetleniowej SOU-203 „Łagiewniki/Wodopój” do projektowanej linii nn 0,4kV oświetlenia ulicznego  ul. Refektarskiej, w Gdańsku, ul. Wodopój,  na działce nr 206/3 obręb 090.

POUCZENIE:

W związku z powyższym informuję właścicieli, zarządców bądź użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją, a także terenów przyległych do niego, że mogą składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 443 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku w poniedziałki w godz. 800 -1600, środy
w godz. 800-1700, czwartki w godz. 800 -900 i 1400 -1600, piątki w godz. 800 -1500 lub pod nr telefonu 58 3236443.