PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku Galerii Handlowej Madison przy ul. Rajskiej 10 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 z późn. zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek inwestora: P4 sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dnia 26.08.2021r. nr rej. RPW/311377/2021, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu GDA1068A, na dachu budynku Galerii Handlowej Madison położonego na działce nr 54/5, obręb 090, przy ul. Rajskiej 10 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr (58) 32 36 454, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.10.2021r.

Katarzyna Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Śródmieście