Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.1951-7.2020.AŁK/IG.493885 z dnia 27.04.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę etapu III osiedla „Wiszące Ogrody V Południe”, obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 10 z garażem podziemnym, na działkach nr 1493/6 i 1493/3 obręb 036, przy ul. Przytulnej w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.1951-7.2020.AŁK/IG.493885 z dnia 27.04.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę etapu III osiedla „Wiszące Ogrody V Południe”, obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 10 z garażem podziemnym, na działkach nr 1493/6 i 1493/3 obręb 036, przy ul. Przytulnej w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1951-7.2020.AŁK/IG.493885 z dnia 27.04.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę etapu III osiedla „Wiszące Ogrody V Południe”, obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 10 z garażem podziemnym, na działkach nr 1493/6 i 1493/3 obręb 036, przy ul. Przytulnej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 68 13 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

Treść decyzji została zamieszczona na okres 14 dni licząc od dnia 11.05.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

treść decyzji (164.52 KB)