PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę i przebudowę istniejącego układu drogowego ulicy Przemyskiej w Gdańsku wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, rozbudową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (oświetlenie uliczne) oraz budowę sieci kanalizacji teletechnicznej rurowej (kanału technologicznego) w ramach zamierzenia „Rozbudowa ulicy Przemyskiej w Gdańsku – łącznik do ul. Wadowickiej” - na odcinku o przebiegu w granicach działki nr: 175/10 obr. 075, położonej w rejonie ulicy Przemyskiej w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę i przebudowę istniejącego układu drogowego ulicy Przemyskiej w Gdańsku wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, rozbudową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (oświetlenie uliczne) oraz budowę sieci kanalizacji teletechnicznej rurowej (kanału technologicznego) w ramach zamierzenia „Rozbudowa ulicy Przemyskiej w Gdańsku – łącznik do ul. Wadowickiej” - na odcinku o przebiegu w granicach działki nr: 175/10 obr. 075, położonej w rejonie ulicy Przemyskiej w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę i przebudowę istniejącego układu drogowego ulicy Przemyskiej w Gdańsku wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, rozbudową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (oświetlenie uliczne) oraz budowę sieci kanalizacji teletechnicznej rurowej (kanału technologicznego) w ramach zamierzenia „Rozbudowa ulicy Przemyskiej w Gdańsku – łącznik do ul. Wadowickiej” - na odcinku o przebiegu w granicach działki nr: 175/10 obr. 075, położonej w rejonie ulicy Przemyskiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 24 stycznia 2023r.