PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z póżn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej- linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4kV oraz rozbiórce linii kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV w Gdańsku w rejonie ul. Piecewskiej na działkach nr: 84/5, 84/6, 84/7, 81/1 w obrębie 0052.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 387. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 25.01.2023r.