PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.572), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora, z dnia 03.06.2024 r. nr rej. RPW/227477/2023, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działki nr 286, obręb 0015 przy ulicy Piastowskiej 83 w Gdańsku.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07.06.2024 r.