PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14.03.2023 r. decyzji nr WUiA-V.6740.74-2.2023.ID.36862 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i złączy kablowych nn-0,4kV, w rejonie ul. Niepołomickiej w Gdańsku, na działkach nr 239/9, 259/3, obręb 074.

W związku z powyższym informacje o wydanej decyzji strony postępowania mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. urzędu pod nr 58 323 68 25.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14.03.2023 r.