PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.95-1.2022.BG.442333 z dnia 16.11.2022 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia na dz. nr 277/15, 364/5, 363 obręb 0041, skwer przy ul. Matki Polki w Gdańsku.

Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32 36 458. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.