PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci ciepłowniczej 2xDN80/160 (odcinek przy ul. Jacka Malczewskiego) do budynków zlokalizowanych przy  ul. Michała Ogińskiego  w  Gdańsku,  na działce gminnej nr 28/34 obręb 0704

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci ciepłowniczej 2xDN80/160 (odcinek przy ul. Jacka Malczewskiego) do budynków zlokalizowanych przy  ul. Michała Ogińskiego  w  Gdańsku,  na działce gminnej nr 28/34 obręb 0704
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.2000), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.  poz.503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

zawiadamia  o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci ciepłowniczej 2xDN80/160 (odcinek przy ul. Jacka Malczewskiego) do budynków zlokalizowanych przy  ul. Michała Ogińskiego  w  Gdańsku,  na działce gminnej nr 28/34 obręb 0704.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 443. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 25.11.2022r.

Katarzyna NowickaUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Architektury - Śródmieście
Katarzyna Nowicka - najnowsze