PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 22/27 obręb 027 przy ul. Majora Mieczysława Słabego w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr decyzji nr WUiA-IV-6740.1597-6.2020.PEW.415215 z dnia 25.05.2021r.  zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 22/27 obręb 027 przy ul. Majora Mieczysława Słabego w Gdańsku.

W związku z powyższym, informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32-36-438 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

Jacek Jabłoński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury