PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ul. Kielnieńskiej, dz. 38/26 obr. 001

A
A

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu zawiadomienia nr WUiA-IV.6730.234-3.2020.BM.388076 z dnia 4.01.2021r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 38/22 obręb 001 położonej przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku, z dojazdem przez działkę nr 38/26 obręb 001.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią zawiadomienia po wcześniejszym umówieniu terminu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 36 455.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11.01.2021r.

Jacek Jabłoński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury